herbs

 

 Ašvagandha
"
Indijas žeÅšeÅs"

   

 

 
iepakojumÄ:
   
pulveris: 100 vai 50 grami
500 mg tabletes: 80 gb/40g, sastÄvs: puveris un ekstrakts. 4 tabletes=6g

 
iedarbÄ«ba: Uzlabo imÅ«nsistÄmas darbÄ«bu, piemÄ«t pretiekaisuma, pretgerontoloÄ£iska iedarbÄ«ba, antioksidants, pielieto diabÄta, depresijas, vecuma plÄnprÄtÄ«bas, patoloÄ£iskas trauksmes sajÅ«tas, kÄ arÄ« paaugstinÄtas fiziskÄs slodzes gadÄ«jumÄ. Ašvagandhu pielieto sirds slimÄ«bu, artrÄ«tu, astmas, vispÄrÄja noguruma un vÄjuma gadÄ«jumÄ, kÄ arÄ« organisma atjaunošanai pÄcoperÄcijas periodÄ, libido zuduma, hipoteriozes, neauglÄ«bas, menopauzes, neirodeÄ£eneratÄ«vo slimÄ«bu, aptaukošanÄs, venÄrisko slimÄ«bu, Ädas brÅ«Äu un ÄÅ«lu gadÄ«jumÄ. Ašvagandhas sastÄvÄ esošÄs vielas palÄnina dažu vÄža šÅ«nu tipu augšanu.    aplÅ«kosim sÄ«kÄk dažus Ašvagandhas pielietošanas aspektus...  

imÅ«nsistÄma:
auga sastÄvÄ esošÄs aktÄ«vÄs vielas pastiprina esošÄs organisma šÅ«nas un palÄ«dz veidoties jaunÄm šÅ«nÄm, kuras iznÄ«cina baktÄrijas un citus kaitÄ«gos elementus. 
TÄpat to iedarbÄ«ba nodrošina ar skÄbekli bagÄtinÄtas asins vienmÄrÄ«gu virzÄ«bu Ä·ermenÄ«, pastiprinot to un tÄdÄjÄdi padarot organismu spÄjÄ«gu pretoties nogurumam un vÄjumam, kas bieži saistÄ«ts ar anÄmiju.

pretgerontoloģiska iedarbība:
Ašvagandha, ko bieži dÄvÄ par Indijas žeÅšeÅu, ir plaši pazÄ«stama, pateicoties savÄm novecošanu palÄninošajÄm Ä«pašÄ«bÄm. TÄ palÄ«dz mitrinÄt un saglabÄt šÅ«nas veselas, cik vien tas iespÄjams, piepildot Ä·ermeni ar labÄm šÅ«nÄm un mazinot šÅ«nu deÄ£enerÄciju.

atlÄtiskÄ iedarbÄ«ba:
TÄpat Ašvagandha ir pazÄ«stama ar savu spÄju uzturÄt testosterona lÄ«meni organismÄ. Tas ir viens no iemesliem, kÄpÄc daudzi atlÄti dod priekšroku šÄ« auga lietošanai. Ašvagandha palielina muskuļu spÄku un uzlabo koordinÄciju.

afrodiziaks:
Ä«pašu popularitÄti šis Indijas krÅ«mÄjs ir izpelnÄ«jies kÄ lÄ«dzeklis, kas pastiprina seksuÄlo aktivitÄti un palielina apaugļošanÄs un grÅ«tniecÄ«bas iestÄšanÄs spÄju.

galvas smadzeÅu slimÄ«bas: bloÄ·Ä kalcija iedarbÄ«bu ap neironiem, satur triptofÄnu, palÄ«dz kortizola lÄ«meÅa regulÄšanÄ. vÄzis: uz dzÄ«vniekiem un cilvÄkiem veiktie pÄtÄ«jumi ir parÄdÄ«juši, ka Ašvagandhas sastÄvÄ esošÄs vielas palÄnina dažu vÄža šÅ«nu tipu augšanu, tai skaitÄ:
plaušu, piena dziedzera, resnÄs zarnas, aizkuÅÄ£a dziedzera vÄža (bloÄ·Ä Hps90 darbÄ«bu), melanomas, prostatas, sarkomas, leikÄmijas gadÄ«jumÄ.

kÄ tas darbojas:  

  • NormÄlo šÅ«nu antioksidantu aizsardzÄ«ba pret vÄzi  ·       
  • VÄža šÅ«nu prooksidantu uzbrukumi  ·       
  • Pastiprina Ä·Ä«miskÄs terapijas un staru terapijas efektus pret vÄža šÅ«nÄm

  • AizsargÄ normÄlÄs šÅ«nas pret bojÄjumiem parastÄs vÄža terapijas rezultÄtÄ  ·  

  • EfektÄ«vi aptur pret ÄrstÄšanu rezistento vÄža šÅ«nu lÄ«niju augšanu
  •  Aptur angioÄ£enÄzi – jaunu asinsvadu, kuri baro vÄzi un palÄ«dz tam augt un izplatÄ«ties, veidošanos
  • Sasaista un bloÄ·Ä olbaltumvielas, kas nepieciešams vÄža šÅ«nÄm augšanai ·     

  • StimulÄ olbaltumvielas, kas palÄ«dz saglabÄt normÄlÄs šÅ«nas stabilas


sastÄvs: Indijas žeÅšeÅa saknes pulveris (Withania somnifera).

lietot: 
pulveris: pa ½ - 1 tÄjkarotei divas reizes dienÄ pirms Äšanas, uzdzerot siltu pienu vai Å«deni. 
tabletes: pa 1-2 tabletes divreiz dienÄ uzdzerot siltu 
pienu vai Å«deni


vislabÄk izšÄ·Ä«dinÄt pulveri glÄzÄ piena, pievienot vairÄkas safrÄna putekšÅlapas un šÄ·ipsniÅu turmerika un uzkarsÄt, neļaujot uzvÄrÄ«ties. pretindikÄcijas: jebkuru ar paaugstinÄtu vairogdziedzera funkciju saistÄ«tu slimÄ«bu gadÄ«jumÄ lietot stingrÄ endokrinologa uzraudzÄ«bÄ. GrÅ«tniecÄ«bas gadÄ«jumÄ Ašvagandhu lietot nedrÄ«kst – potenciÄli var inducÄt abortu.
 


ražotajs un izplatÄ«tÄjs: 
Vedic Institute oh Healthcare and Research SIA
Slokas iela 69b, JÅ«rmala, LV 2015, Latvija 
tÄlrunis: +371 26300422, e-pasts: 
atsauksmes@herbs.lv
www.herbs.lv, www.pureherbs.lv