herbs

ŠajÄ sadaÄ¼Ä ir izvietota informÄcija par vienkÄršÄkajiem klasiskajiem ajurvÄdas produktiem, kas iegÅ«ti attÄ«rÄ«tu kaltÄtu zÄļu, kÄ arÄ« to kombinÄciju pÄrmalšanas ceļÄ.
LÄ«dzÄ«gi kÄ jebkurÄ citÄ holistiskajÄ sistÄmÄ, ajurvÄdÄ pastÄv strikti reglamentÄtas prasÄ«bas pret izejvielÄm, attÄ«rÄ«šanas metodÄm un ražošanas tehnoloÄ£isko procesu. PÄc stingri ievÄrojamas nepieciešamÄ«bas ajurvÄdÄ selektÄ«vÄ kÄrtÄ«bÄ tiek izmantotas dažÄdas viena un tÄ paša auga daļas: sÄklas, saknes, stublÄji, lapas, miza, augļi.
Tieši tÄda veida produktus pieÅemts saukt par ÄurnÄm (zÄļu pulveriem). 
Sekojot savai pÄrliecÄ«bai, mÄs centÄ«simies piedÄvÄt Jums produktus, kas izgatavoti ar maksimÄlu lÄ«dzÄ«gumu klasiskajai ajurvÄdas farmakoloÄ£ijai.