herbs

ZiÅas

2013.gada 1.maijÄ uzÅÄmums radÄ«ja savu pirmo produkciju. Produkcija - klasiskie AjÅ«rvÄdas Ärstnieciskie lÄ«dzekļi tiek izgatavoti no savvaÄ¼Ä augošÄm izejvielÄm. AjÅ«rvÄdisko lÄ«dzekļu izejvielu kvalitÄte un kontroles metodes atbilst Indijas AjÅ«rvÄdas farmokoloÄ£ijas prasÄ«bÄm. TurklÄt to sastÄvs un receptÅ«ra ir pÄrbaudÄ«tas laikÄ un pilnÄ mÄrÄ atbilst Indijas valdÄ«bas publicÄtajam AFI krÄjumam (Indijas AjÅ«rvÄdas ReceptÅ«ras).
2014.gada 1.augustÄ, bÅ«tiska tirgus konjunktÅ«ras spiediena rezultÄtÄ,  mÅ«su produkciju
esam laiduši apgrozÄ«bÄ arÄ« tablešu formÄ. Ražošanas procesÄ tiek lietos  tiešÄs presÄšanas tehnoloÄ£ijas, kas ļauj ražot produkciju, neizmantojot palÄ«gvielas.